עקבו אחרינו
ברשתות החברתיות:
לפרטים נוספים
צלצלו:
050-756-0642
[email protected]
לפרטים נוספים צלצלו: 050-756-0642
[email protected] או שלח לנו וואטסאפ

תקנון האתר

תקנון אתר ISRAELBURSA
 
1.       מבוא
1.1.    השימוש באתר www.israelbursa.co.il ("האתר"), ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה. הנך נדרש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה. במידה ואינך מסכים לאיזה מתנאי השימוש המפורטים להלן, הנך נדרש לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש. גלישה באתר וכל שימוש במידע ובשירותים המוצעים בו (לרבות באמצעות מחשב אישי, דואר אלקטרוני, מחשב כף יד, טלפון סלולארי וכל מכשיר אחר, ברשת האינטרנט ובכל רשת תקשורת אחרת) ("שימוש"), מהווה אישור להסכמתך לתנאים שלהלן, בין אם קראת את הוראות תקנון זה ובין אם לאו. 
1.2.       תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכרלצרכי נוחות בלבד, והם נוגעים לגברים ולנשים כאחד.
1.3.      האתר מנוהל ומופעל על ידי ע.נ.כ. יעוץ בע"מ (”החברה”). בכל מקום בומופיעה המילה ”ישראל בורסה” או "האתר", תהא הכוונה בנוסף גם לחברה, עובדיה, מנהליה, נושאי משרה בה, בעלי מניותיה וכל מי מטעמה הנוטל חלק בניהול והפעלת האתר.
2.       התכנים באתר – הוראות חשובות
2.1.        הניתוחים הכלכליים, הנתונים הפיננסיים, המאמרים, הראיונות, הכתבות, וכל החומרים הכתובים, המצולמים והמאוירים באתר, או הנשלחים באמצעות השירותים שמספק האתר (לרבות אך לא רק מסרונים (SMS), ניוזלטרים, איתותים וכיו"ב), מובאים כמידע כללי בלבד למשתמשי האתר, ללא כל היכרות של האתר ומפעיליו, החברה או מי מטעמם את נתוניו, צרכיו ומטרותיו של המשתמש, ואין לראות בהם משום המלצה, חוות דעת או ייעוץ בקשר לכדאיות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך או מכשירים פיננסיים אחרים ("ני"ע"). כל שימוש במידע ובשירותים אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ על ידי יועץ השקעות מוסמך ואינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש, ועל כן אין להסתמך על המידע והתכנים המופיעים באתר ו/או בשירותים שמציע האתר לשם קבלת החלטה על רכישה או מכירה של ני"ע.
2.2.        מקורם של חלק מהתכנים המוצגים בספקי תוכן וצדדים שלישיים, לרבות הבורסה לניירות ערך בישראל ו/או בורסות אחרות בעולם. מכאן, ששימוש כאמור בתכנים כפוף לתנאי השימוש אותם מכתיב הגורם הרלוונטי – הבורסה והרשות לניירות ערך הרלוונטיות.
2.3.        על אף מאמצי האתר להעביר למשתמש מידע מדויק ומעודכן, ייתכנו טעויות בתהליך ריכוז, עיבוד והעברת התכנים. המשתמש באתר מצהיר כי הוא ער לאפשרות קיומם של ליקויים, טעויות ושגיאות כאמור. כל שימוש במידע המתפרסם באתר טעון בדיקה יסודית על ידי המשתמש, וייעשה על אחריותו בלבד.
2.4.        האתר, החברה ומי מטעמם אינם אחראיים, בכל דרך שהיא, לתכנים, נתונים, אלמנטים ויזואליים או קישורים המופיעים באתרי אינטרנט המקושרים בקישוריות (link) דרך מאמרים, כתבות, ראיונות, ניתוחים כלכליים וכו', המפורסמים באתר, וכן לתוכן ונכונות מודעות הפרסומת המפורסמות באתר.עצם הופעתו של קישור כאמור, אין בו כדי להעיד על אמינות, עדכניות או חוקיות התכנים המקושרים ו/או על תקינותו של קישור כאמור.
2.5.        האתר ומפעיליו אינם נושאים באחריות לתכנים פרסומיים ומסחריים המופיעים באתר, והאחריות הבלעדית להם היא של המפרסמים. כל התקשרות בין המשתמש למפרסם תיעשה באופן ישיר, והאתר ומפעיליו לא יהיו צד להתקשרות כזו.
3.       השימוש באתר
3.1.        השימוש באתר הוא למטרתו הפרטית והאישית של המשתמש, ובלבד שייעשה באופן הוגן ובתום לב, בהתאם לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה. אין לעשות שימוש באתר לצרכים מסחריים, אלא באישור מראש ובכתב של מפעילי באתר. בכלל זאת, אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק או להשתמש בתכנים המוצגים ו/או שהוצגו באתר, לכל מטרה, מסחרית ושאינה מסחרית, שאינה לצורך אישי ופרטי.
3.2.        איןלהציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, גלויה או סמויה, ובכלל זה, באמצעות תוכנה, אבזר, מכשיר או בכל דרךאחרת המחסירה או מוסיפה תכנים ו/או המשנה את עיצובם באתר, ולרבות אך לא רק תכנים מסחריים.
3.3.        אין לשנות מיקום/להסתיר/לסלף אתכתובת האתר בעת ציונה, וקיימת חובה לשמור על מיקומה המדויק של כתובת האתר בדף האינטרנט. מבלי לגרוע באמור, אין לבצע קישור לדף אינטרנט באתר אלא לדף האינטרנט האמור במלואו (as is), כך שיהיה בר צפייה ושימוש כפי שהוא באתר.
3.4.        אין לקשר (link) לאתר כל אתר אחר המכיל תכניםבלתי הולמים, לרבות תכנים המכילים אלימות, גזענות, אפליה, פורנוגרפיה, פגיעה בזכויות קנייניות, פגיעה בדיני הפרטיות, תכנים המנוגדים לחוק וכיו"ב. האתר, החברה ומי מטעמם רשאים לנקוט בכל הליך חוקי על מנת לבטל קישור כאמור, בהתאם לשיקולדעתם הבלעדי. 
3.5.        מפעילי האתר, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, רשאים לסגור את האתר, לשנות את מראהו, עיצובו, זמינותו וכל הקשור בו, וזאת מבלי שיצטרכו ליתן הודעהמראש למי ממשתמשים. שינויים כאמור יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים הקיימים ברשת. ביצוע שינויים כאמור, עלול להיות כרוך בתקלות טכניות וליצור אי נוחות זמנית למשתמשים. מובהר, כי למשתמשים באתר וכל מי מטעמם לא תעמוד כל טענה, דרישה או תביעה, כספית או אחרת, כלפי האתר, החברה או כל מי מטעמם, בגין ביצוע שינוי או הפסקה כאמור בפעילות האתר.
3.6.        מבלי לגרוע באמור לעיל, רשאים האתר ומפעיליו להפסיק את פעילות האתר או איזה מהשירותים המוצעים באתר לצמיתות, על פי שיקול דעתם הבלעדי. במקרה כאמור, תפרסם הנהלת האתר הודעה בדבר הפסקת השירות/הפעילות הרלוונטיים, ולאחר זמן סביר תהיה רשאית להשמיד את כל התכנים הרלוונטיים לשירות/לפעילות ללא מתן כל הודעה נוספת.
4.       תוכן משתמשים – תגובות (talkback), השתתפות בפורומים, העלאת תוכן
4.1.        ידוע למשתמש כי באתר יועלה תוכן על ידי משתמשים אחרים. האתר ומפעיליו אינם אחראיים לתוכן כאמור, והאחריות הבלעדית לו היא של המשתמש שמסרו לפרסום. תוכן כאמור אינו מבטא או משקף את דעותיו או עמדותיו של האתר ומי מטעמו, ואין בפרסומו באתר כל ערובה לאמיתותו, דיוקו, חוקיותו ותוקפו. על משתמש המעוניין להעלות מידע לאתר ולהציגו באופן פומבי, לנהוג בזהירות יתרה במסירת תכנים בכלל, ופרטים אישיים בפרט.
4.2.        למרות האמור לעיל, יהיו האתר ומי מטעמו רשאים (אך לא חייבים), לצורך שמירה על שיח תרבותי ומניעת ניצול לרעה של הפלטפורמה הקיימת באתר, לבדוק תכנים המועלים על ידי המשתמשים, טרם פרסומם או לאחריו, לערוך, לצנזר, למנוע ולהסיר פרסום כאמור, על פי שיקול דעת בלעדי, וללא כל חבות או אחריות כלפי המשתמשים. כן יהיו רשאים האתר ומפעיליו למנוע ו/או לחסום משתמש כאמור מלהעלות תכנים לאתר בעתיד, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר כאמור בתקנון זה ובהוראות הדין.
4.3.        מבלי לגרוע באמור לעיל, אסורה על המשתמש העלאת תכנים, אשר כוללים:
4.3.1.       מידע אשר עלול להטעות משתמשים אחרים ו/או אשר ידוע כי הוא שקרי או מסולף;
4.3.2.       מידע בעל אופי מסחרי או פרסומי;
4.3.3.       מידע הכולל פרטים אישיים של אנשים, שלא נתנו הסכמתם לפרסום פרטיהם האישיים או כל מידע הפוגע בפרטיותו של אדם או בשמו הטוב או המנוגד להוראות דיני הגנת הפרטיות. מבלי לגרוע בכלליות האמור, כל מידע החושף את זהותו של קטין, את פרטיו האישיים, מענו או דרכי ההתקשרות עמו;
4.3.4.       עידוד ביצוע עבירה פלילית, עוולה אזרחית, או העלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות כאמור;
4.3.5.       לשון הרע;
4.3.6.       תוכן בעל אופי טורדני, מעליב, גס, מאיים או עוין או שיש בו כדי לפגוע ברגשות הציבור או חלק ממנו;
4.3.7.       תוכן בעל אופי פורנוגרפי, אלים או מיני;
4.3.8.       תוכן שיש בו עידוד לאפליה פסולה, שנאה, גזענות או אלימות;
4.3.9.       מידע הפוגע בזכויות קנייניות ו/או מפר זכויות קנייניות של אחר (לרבות אך לא רק, זכויות יוצרים, סימני שירות וסימני מסחר);
4.3.10.    כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבותתוכנות-עוינות הידועותכסוס-טרויאני, תולעים (worms), ונדלים (vandals),יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב.
4.3.11.    מידע שיש בו כדי להפר את הוראות הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ או כל בורסה אחרת;
4.4.        עצם העלאתם של תכנים לאתר מהווה הצהרה והתחייבות של המשתמש, כי הוא היוצר והבעלים ו/או בעל רישיון כדין בתכנים המועברים והמועלים לאתר, וכי אין כל מניעה מכוח דין, הסכם או כל מניעה אחרת להעלאת התכנים לאתר כאמור.
4.5.        מובהר, כי העלאת תוכן באתר, מכל סוג שהוא, לא תזכה משתמש בכל שכר, גמול, תמלוגים, פיצוי או תמורה, מכל סוג שהוא, במישרין או בעקיפין.
4.6.        מסירת התכנים והעלאתם לאתר מהווה מתן רישיון בלתי מוגבל בזמן ובלתי מוגבל מבחינת טריטוריה, לאתר ולמפעיליו לעשות שימוש, ללא כל תמורה מכל סוג שהוא, בתכנים ו/או באיזה מהם ו/או בחלק מהם, לפי שיקול דעת האתר ומפעיליו, לרבות תרגומם, עריכתם, עיבודם, העתקתם, שכפולם, הפצתם, שיווקם ומסירתם לציבור, בכל דרך ובכל מדיה ואפיק תקשורתי ופרסומי, ללא הגבלה.
5.       קניין רוחני
5.1.        כלהזכויות, לרבות זכויות היוצרים, הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות ההפצה וכל זכות קניין רוחני אחרת בקשר עם המידע ו/או התוכן המפורסם באתר הינםבבעלותהאתר ו/או מפעיליו ו/או צדדים שלישיים, אשר הרשאתם נתקבלה לצורך שימוש האתר בהם,ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהוא בהם.
5.2.        המשתמש מצהיר,כי ידוע לו שהתכנים שיועמדו לרשותו באמצעות האתר הינם לשימושם האישי בלבד. המשתמשמתחייב שלא לעשות ולא להרשות לאחרים לעשות בתכנים האמורים כל שינוי, עיבוד, עריכה, תרגום, סילוף או כלפעולה אחרת, וכן לא להעתיק, לשכפל, להציג בפומבי, להעביר לציבור, לפרסם, למכור, להשכיר וכיו"ב, בין בעצמו או באמצעות אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין,בין בתמורה ובין שלא בתמורה, את התכנים וכל חלק מהם, בכל צורה ובכל פורמט.
5.3.        כל שימוש באתר, בתכניו ובשירותים המוצעים בו בניגוד לאמור לעיל, ייעשה אך ורק בכפוף לאישור מראש ובכתב של בעלי הזכויות כדין בתכנים הרלוונטיים.
6.       אחריות
6.1.        מובהר, כ יהתכנים והשירותים המוצעים באתר מוצעים כפי שהם ("as is"). לא ניתן להתאים את התכנים או השירותים לצרכיו של משתמש, והשימוש באתר ובשירותים שהוא מציע הינו באחריות המשתמש בלבד. לכן, לא תעמוד למשתמש כל טענה, תביעהאו דרישה כלפי האתר, מפעיליו ומי מטעמם בגין התכנים, מוגבלותם, אי דיוק בהם, אי עדכונם או אי התאמתם למי מהמשתמשים.
6.2.        ידוע למשתמש כי התכנים והשירותים הם מבוססי טכנולוגיה ונשענים על מערכות תקשורת, אשר אינן בהכרח בשליטת האתר ומפעיליו או מי מהם. לפיכך, מצהיר המשתמש, כי ידוע לו שאין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתוכן המידעו/או בדרך העברתו. המשתמש פוטר בזה באופן מוחלט ובלתי חוזר את האתר, מפעיליו, מנהליו, עובדיו וכל הפועל בשמו, מכוחו ומטעמו מכל אחריות לכל שגיאה, ליקוי או תקלה בתכנים ו/או בדרך העברתם, התאמתם למטרה כלשהי וכן מכל אחריות לכל אובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתיאו אחר שייגרם, במישרין או בעקיפין, תוך כדי או כתוצאה מהתכנים ושימושו בהם או מדרך העברתם. האמור לעיל נוגע ומתייחס לכל העברה של מידע באמצעות האתר והשירותים המוצעים בו [לרבות אך לא רק מסרונים (SMS), ניוזלטר וכו']. מובהר, כי בשל מגבלות טכנולוגיות(אם באינטרנט; ואם בסלולאר ודוא"ל – למנויים על השירותים בתשלום) יתכן כי התכנים יגיעו בזמנים שונים למשתמשים שונים, ולעיתים אף לא יגיע כלל וזאת בשלעומסים על רשתות התקשורת, פריסתן וכיו"ב. לפיכך, המשתמש מצהיר ומתחייב, כי ידוע לו שלא יוכל לבוא בכל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר, מפעיליו ומי מטעמם, לרבות בקשר עם כל אובדן, הפסד או נזק שעניינם טעות ו/או תקלה ו/או כשל טכני, מכל סוג שהוא [למען הסרספק, שיגור ההודעות למנויים על השירותים בתשלום (כפי שאושרו על ידי האתר ומפעיליו), ייעשה לעניין כל שירות – ככל שהדבר בשליטת האתר, בנפרד, בעת ובעונה אחת - הן לעניין שירות ה- SMS  והן לעניין שירות הניוזלטר[.
6.3.        מבלי לגרוע באמור לעיל, מובהר כי האתר, מפעיליו וכל מי מטעמם, אינם מתחייבים כי שירותי האתר לא יופרעו או יתקיימו ללא הפרעות, הפסקות, ניתוקים, כשלים, נזקים וטעויות או שיהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר.
6.4.        מבלי לגרוע בהוראות סעיף 2.1 לעיל מובהר בזאת, כי אין לבצע כל עסקה או לקבל כל החלטה בהסתמך על המידע והתכנים המופיעים באתר (לרבות אך לא רק בפורומים, בכתבות, במאמרים, בניתוחים הכלכליים וכו') ו/או הנמסרים באמצעות שירותים המוצעים באתר (לרבות אך לא רק הודעות השירות, כהגדרתן להלן), מבלי לוודא את נכונות המידע הניתן במסגרתהשירות אצל הגורמים המוסמכים למוסרו ומבלי לקבל ייעוץ מקצועי, ככל שזה נדרש, וכל העושה כן עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. מובהר בזאת כי מפעילי האתר בו אינם בהכרח יועצי השקעות ולכן, בשום מקרה, אין לראות בתכנים המופיעים באתר ו/או בהודעות השירות תחליף לייעוץ מקצועי, המתחשב בצרכיו ובנתוניו של המבקש לבצע השקעות בשוק ההון. התכנים משקפים לעיתים דעה אישית של כותבם, ועל כן יש להתייחס אליהם בזהירות המתבקשת. כל החלטה על שימוש בתכנים המופיעים באתר ו/או מסופקים במסגרת השירותים, כל החלטה על רכישה ו/או מכירה של ני"ע ו/או החלטה על התקשרות עם צדדים שלישיים בהתבסס על מידע שהוצג באתר ו/או נשלח בהודעות שירות, וכל תוצאה הנובעת ממנה ונלווית לה הינן באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש.

6.5.        האתר ומפעיליו אינם מתחייבים כי לתכנים שיפורסמו באתר (בין תכנים מטעם האתר ובין תכנים שיועלו על ידי משתמשים) יפורסמו תגובות ואין הם יכולים לדעת מי יגיב וכיצד. על כן, האתר, מפעיליו וכל מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לתגובות משתמשים אחרים לתכנים, ולכל תוצאה שתנבע מפרסום תגובות כאלה. כן לא יהיו האתר ומפעליו וכל מי מטעמם אחראיים לכל שימוש שייעשה צד שלישי בתכנים שיפורסמו כאמור.

6.6    אין באמור באתר כדי להוות ייעוץ ו/או שיווק השקעות  וייעוץ ו/או שיווק פנסיוני בידי יועץ בעל רשיון על פי דין המתחשב בנתונים וצרכים המיוחדים לכל אדם.
חברת ע.נ.כ יעוץ  בע"מ ו/או "האתר "ישראל בורסה"  אינה בעלת רישיון שיווק פנסיוני ו/או ייעוץ פנסיוני, אינה בעלת רישיון יועץ ו/או משווק השקעות ו/או מנהל תיקי השקעות. האתר ומפעיליו אינה מייצרת, מוכרת ו/או מספקת את המוצרים הפיננסיים המוצגים באתר. 
האתר ומפעיליו  מעמידה לרשות היצרנים, באמצעות האתר, במה להצגת מוצריהם ואין לראות באתר "ישראל בורסה"  כמי שאחראית לטבעם וכמי שחבה באחריות כלשהי ביחס לטיב המוצרים ולרכישתם.

7.       שירותים בתשלום – הודעות דוא"ל (ניוזלטרים) ומסרונים באמצעות טלפון סלולארי (SMS)
7.1.        האתר מציע שירותי עדכון "בזמן אמת" באמצעות הודעות דוא"ל (ניוזלטר) ומסרונים (SMS) [יחד – "הודעות שירות"]. הודעות השירות הינןאינפורמטיבית בלבד ולא נועדו לשמש הצעה או שידול לקנות או למכור ני"ע כלשהם. איןההודעות מתיימרות לכלול ניתוח מלא של כל העובדות הנזכרות בהן.
7.2.     קבלת הודעות שירות כרוכה בתשלום דמי מנוי ובהרשמה, על פי הפירוט המצוי באתר. בעת ההרשמה, תתבקש למסור פרטים אישיים, כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת, פרטי אמצעי תשלום וכיו"ב. עליך למסור פרטים מדויקים, ולעדכנם – על פי הצורך, וזאת על מנת שהאתר ומפעיליו יוכלו להעניק את השירות המבוקש וליצור עמך קשר, ככל שיידרש. כן תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמא, לצורך זיהוי (אותם מומלץ כי תחליף מעת לעת, ולכל הפחות אחת לחצי שנה). מובהר, כי האתר ומפעיליו רשאים לקבוע, מעת לעת, אמצעי זיהוי נוספים ואחרים לצורך שימוש בשירותים או איזה מהם. לתשומת לבך -  שם המשתמש והסיסמא הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה.
7.3.        הנתונים שמסרת בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של מפעילי האתר. מובהר, כי אין חובה על פי חוק למסור את הפרטים המבוקשים כאמור לעיל, ואולם אי מסירתם לא תאפשר שימוש בשירות בו הנך מעונין. השימוש בפרטים שתספק במסגרת הרשמתך לאיזה מהשירותים, ייעשה על ידי האתר ומפעיליו על פי מדיניות הפרטיות של האתר, כאמור להלן בתקנון זה.
7.4.        מובהר, כי האתר ומפעיליו אינם חבים במתן גישה ו/או אפשרות שימוש בשירותים המוצעים באתר לכל המשתמשים, וכי בכל עת רשאים האתר ומפעיליו לבטל את רישומו של משתמש לאתר או לחסום את גישתו לאתר ולשירותים, אם וככל שפעל משתמש בניגוד להוראות תקנון זה, ובכלל זאת: (א) אם אמצעי התשלום שפרטיו נמסרו באתר הוגבל או נחסם לשימוש; (ב) אם חובות שלך כלפי האתר ומפעיליו לא נפרעו; (ג) הפרטים האישיים שנמסרו המועד הרישום לאתר הינם חסרים ו/או לא נכונים ו/או שגויים; (ד) אם השימוש באתר, בתכנים בו או בשירותים המוצעים בו נעשה תוך ביצוע או ניסיון לבצע מעשה בלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל או שיש חשד סביר כי עשה כדי לאפשר, להקל לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כאמור; (ה) אם ביצע המשתמש מעשה (או מחדל), אשר עלול לפגוע בפעילות האתר או בצדדים שלישיים (לרבות אך לא רק, מנויים או משתמשים אחרים); (ו) המשתמש השתמש בשירות באופן הפוגע ו/או משבש פעולתן של מערכות מחשב; (ז) אם הפר המשתמש את הוראות תקנון זה.
הוראות סעיף זה יחולו גם לעניין חסימה ו/או מניעת גישה ממשתמש שאינו מנוי (ללא תשלום), בשינויים המחויבים.
7.5.        המפעיל הסלולארי אינו נושא באחריות כלשהי בקשר עם שירות המסרונים, ולרבות לעניין התכנים שימסרו במסגרת השירות, אופן איסופם, השגתם ועריכתם, הן כלפי המשתמש המנוי והן כלפי צדדים שלישיים. מובהר, כי המפעיל הסלולארימשמש אך ורק כטווח להעברת הודעות ה SMSלציוד הקצה, בכפוף לתנאי הסכם שבין המנוילמפעיל האתר, תנאי השירות, מגבלות המכשיר הסלולרי, ומגבלות הרשת הסולרית. המפעילהסלולארי רשאי לחסום כל מנוי שביקש להיחסם מקבלת שירותי תוכן / או הודעות sms כלשהןאו להתנתק מהשירות, מכל סיבה אחרת. בכל מקרה לא יינתן זיכוי כספי על הודעות שנשלחובפועל למנוי.
7.6.        הקפאת שירות: הקפאת מנוי תתבצע באישור הנהלת האתר בלבד, לתקופה של עד שלושה חודשים קלנדארים מלאים (לא תתאפשר הקפאה לחלקי חודש קלנדארי) ולתקופה מקסימאלית של עד 90 יום.

7.7.        התנתקות משירות: בכדי להתנתק משירות בתשלום, על המשתמש המנוי לשלוח הודעה באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת האתר (לפרטים - לשונית "צור קשר"), ובתוך 14 ימי עסקים יבוטל השרות למשתמש, בהתאם לבקשתו כאשר ההחזר יהיה דרך העברה בנקאית לחשבון הלקוח בלבד.

מנוי שביצע הרשמה למנוי לחודש אחד בלבד-לא יוחזר כספו. כל עוד משתמש המנוי לא ביקש להתנתק מהשירות, ימשיך האתר ומי מטעמו לספק את השירות למכשיר הסלולארי הרשום לשירות ולמייל הלקוח, גם אם יחזיק בו צד שלישי. החזר כספי בגין ביטול מנוי יינתן באופן יחסי לתקופת המנוי ומשך הזמן עד סיומו. החזר תשלום עבור מנוי תבוצע בהתאם לבקשת המשתמש על חודשים מלאים בלבד. לא ייתן זיכוי כספי על חלקי תקופות (חלקי חודש).

מנוי אשר קיבל מחיר מבצע לתקופת זמן ארוכה יהיה זכאי להחזר כספי על הסכום ששילם רק עד 7 ימים מיום סגירת העסקה.

7.8.        במידה ומשתמש מנוי איננו הבעלים הרשום של קו הטלפון הסלולארי לגביו מתבקש השירות, הרי שהמשתמש המנוי מצהיר ומתחייב בזאתכלפי האתר ומפעיליו, כי הצטרפותו לשירות (לרבות חיובו בתשלום בגין השירות), הנה על דעתוובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של קו הטלפון עבורו יירשם השירות כאמור, כי יישא בלעדית בכל אחריות הנובעת מהתקשרותו מול האתר, וכן כי ישפה ויפצה את האתר, מפעיליו וכל מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום, חיוב או הוצאה שעניינו טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של הבעלים הרשום שלקו הטלפון לגביו התבקש השירות (לרבותשכ"ט עו"ד והוצאות משפט).
7.9.        למען הסר ספק מובהר, כי הוראות סעיפים 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11 ו – 12 (על סעיפיהם הקטנים) יחולו לעניין הודעות השירות, בשינויים המחויבים.
 
8.       מדיניות הגנת פרטיות
מדיניות הפרטיתמופיעה באתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולהלהשתנות מעת לעת, מומלץ לקרוא אותה בכל כניסה לאתר.
מבלי לגרוע באמור לעיל, האתר יעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי המשתמשים בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, וכן בהתאם להסכמות ולאישורים הניתנים על ידי המשתמש בעת ההצטרפות לשירותים המוצעים באתר.
9.       אבטחת מידע
האתר ומפעיליו ינקטו בכל הצעדים והאמצעים הסבירים לצורך אבטחת המידע הנמסר על ידי המשתמש. עם זאת, מצהיר ומתחייב המשתמש, כי ידוע לו שלאתר, למפעיליו ו/או למי מטעמם אין יכולת לספק אבטחה מושלמת של מערכות המידע והתקשורת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור על ידי צדדים שלישיים.לפיכך, האתר, מפעיליו וכל מי מטעמם הינם ויהיו פטורים מכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידעהנמסר על ידי המשתמש, אשר נובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים אוכתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתו של מי מהגורמים האמורים לעיל.
10.   התיישנות
כל המשתמש באתר ו/או בתכניו, מסכיםבזאת, כי התקופה להתיישנות לגבי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד האתר תוגבל לתקופה של 6חודשים ממועד פרסום ו/או הופעה של תוכן באתר ו/או עילה שמקורה בפעילות האתר. האתר והמשתמש מסכימים בזאת כי הם רואים בשימוש באתר הסכמה לתקופתהתיישנות כמשמעה בסעיף 19 לחוק ההתיישנות.
 
11.   דין וסמכות שיפוט
11.1.    על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.
11.2.    בתי המשפט המוסמכים בתל אביב הינם מקום השיפוט הבלעדי והייחודי לעניין כל סכסוך, טענה או תביעה בקשר עם כל הנובע מהשימוש באתר ובשירותים שהוא מציע.
12.   שונות
12.1.    שינוי תקנון: האתר ומפעיליו רשאים לשנות תקנון זה מעת לעת. שימוש באתר על ידי המשתתף לאחר ביצוע שינוי כאמור בתקנון, יהווה ראיה לקבלת המשתמש את השינויים. למרות האמור לעיל, בכל מקרה של שינוי במדיניות גביית התשלום בגין שירותים הניתנים באתר, ולרבות אך לא רק העלאת תעריפי השירות, תישלח למשתמשים המנויים הודעה בדבר שינוי כאמור באחת מהדרכים הבאות: (1) מסרון (SMS); (2) הודעה בדואר אלקטרוני; (3) שיחת טלפון יזומה; (4) הודעה באתר השירות. מומלץ למשתמשים לעיין בהוראות התקנוןבכל כניסה לאתר.
12.2.    מבלי לפגוע בכל סעד ותרופה אחרים העומדים לאתר ולמי מטעמו מכוח הוראות תקנון זה או מכוח הדין, יהיו האתר, הנהלתו ומפעיליו, וכן מי המוסמכים מטעמם,להתחקות אחר שימוש שנעשה על ידי משתמש, המעלה חשד סביר כי נעשה בניגוד להוראות תקנון זה, וכן  למנוע ממשתמש כאמור גישה לאתר ולשירותים שהוא מציע. כמו כן, יהיו רשאים האתר ומורשיו כאמור להעביר את פרטי ו/או דפוסי התנהגותו של משתמש כאמור לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעת האתר ומורשיו, כי הינם נפגעים מפעילות מפרה כאמור, והכל בכפוף לכל דין.
12.3.    כל השתהות של האתר, מפעיליו ומי מטעמם בעמידה על זכותהמגיעה למי מהם על פי המפורט לעיל בתקנון זה, או הימנעותם של אלו מעמידה על זכותם כאמור, לאיחשבו כוויתור על זכויות.
12.4.    האתר מפעיל מוקד שירות לקוחות, אשר אמון על טיפול בבעיות ותקלות באתר ובשירותים שהוא מציע. פניה למוקד תיעשה באמצעות הודעת דואראלקטרוני לכתובת [email protected] אובאמצעות לחיצה על הקישור "צור קשר" הנמצא בעמוד הראשי של האתר. בעת פנייה, יש לציין את מס' הטלפון הסלולארי וכתובת הדואר האלקטרוני) ככל שהמדובר בפנייה של משתמש מנוי – כתובת הדוא"ל שפרטיו נמסרו במועד הרישום לשירות ואשר באמצעותו מתקבלים עדכונים מהאתר).מענה יינתן תוך 2 ימי עסקים מיום קבלת ההודעה בהנהלת האתר. הודעות שעניינן הסתייגות מתשלום תישלחנה לא יאוחרמתוך 7 יום מיום חיוב המנוי בפועל.
12.5.    בכל מקרה בו תעמוד איזו מהוראות תקנון זה בסתירה לדין, יוותרו בתוקף כל הוראותיו האחרות של תקנון זה, ותפורשנה באופן שישקף בצורה הקרובה ביותר את הוראות התקנון, כפי שהן קבועות לעיל.
פרסומת
פרסומת

פרסומת
פרסומת